Царински долг е обврска на лицето да го плати износот на увозни или извозни давачки кои се пропишани за предметната стока. Царинскиот орган наплатува увозни и извозни давачки и други давачки и даноци во согласност со прописите со кои се регулирани овие видови на давачки и даноци.

Со гаранција се обезбедува плаќање на царински долг кој настанал или царински долг кој би можел да настане, како и други давачки и даноци за кои царинските органи се овластени да ги наплаќаат во согласност со прописите со кои се регулирани овие видови на давачки и даноци, како и камати кои настанале или би можеле да настанат во врска со давачките за кои гаранцијата е поднесена и прифатена.


Упатство за царински долг

Барање за прифаќање на банкарска гаранција / анекс

Барање за прифаќање на готовински депозит за обезбедување на долг во царинската постапка

Барање за прифаќање на поединечен готовински депозит

Барање за одложување плаќање на царински долг

Пресметка/Решение за плаќање на одложените увозни давачки

Известување


Прилог 60: Гаранција за обезбедување на долг во царинска постапка

Прилог 60-а: Барање за одобрување за поднесување на општа гаранција

Прилог 60-б: Барање за одобрување за поднесување на општа гаранција со намален износ или изземање од обврската за поднесување на гаранција

Прилог 61: Потврда за готовински депозит

Прилог 62: Образец на барање за враќање или простување

Готовински депозит - начин на пополнување на уплатница во СОЦДАД

Евидентна сметка - начин на пополнување уплатница во СОЦДАД

Начин на пополнување на уплатница по решение