Денес мал број на стоки се целосно добиени или произведени во една земја и за нив одредувањето на потеклото е едноставно. Меѓутоа за поголем број на стоки утврдувањето на потеклото станува посложено поради фактот што нивното производство може да се одвива во повеќе фази и во различни земји.

Постојат два вида на потекло:

  • непреференцијално потекло, и
  • преференцијално потекло.