Врз основа на Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Сл. весник на РМ” бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Закон за процена („Сл. весник на РМ” бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15, 30/16), Упатство за начинот и постапката за давање во закуп на објекти и локации за рекламен простор на граничните премини за патен сообраќај (број 01-083294/16-0001 од 14.12.2016 година, и Одлуки за давање во закуп објекти на граничните премини за патен сообраќај бр. 44-954/1 и бр. 44-1389/1 од 28.03.2017 година („Сл. весник на РМ” број 41/17), донесени од Владата на Република Македонија,

Царинската управа на Република Македонија

ул.Лазар Личеноски бр.13, 1000 Скопје, Република Македонија објавува

ОГЛАС број 1/2017 ЗА

ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП ОБЈЕКТИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

поединечно по гранични премини за патен сообраќај

 1. Објекти од траен карактер:1. A. Основна дејност царинско застапување Прва објава

Р. бр.

Граничен премин

Објект број

Површина (м2)

Вид градба

Имотен лист (ИЛ),
Катастарска општина (КО),
Катастарска парцела (КП)

Почетна висина на месечна
закупнина во денари без ДДВ
(05% од Проценета вредност)

Банкарска гаранција за
сериозност(2% од Проценетата
вредност)

Минимален износ на банкарска
гаранција за обврски од договор

Ден и час на
јавното наддавање

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Блаце

8

25,00

Објект од траен карактер

КО Блаце Кале, КП 2772/1, ИЛ 386

12.014,00

48.055,00

110.000,00

31.07.2017 08.00 ЧАС

2

Блаце

11

28,00

Објект од траен карактер

КО Блаце Кале, КП 2773/1, ИЛ 386

12.076,00

48.303,00

110.000,00

31.07.2017 08.30 ЧАС

3

Богородица

45

15,00

Објект од траен карактер

КО Богородица, КП 2848, ИЛ 1086

6.104,00

24.414,00

100.000,00

31.07.2017 09.00 ЧАС

4

Богородица

48

11,00

Објект од траен карактер

КО Богородица, КП 2848, ИЛ 1086

6.132,00

24.527,00

100.000,00

31.07.2017 09.30 ЧАС

5

Богородица

51

13,00

Објект од траен карактер

КО Богородица, КП 2848, ИЛ 1086

7.040,00

28.158,00

100.000,00

31.07.2017 10.00 ЧАС

Задолжителни документи за учество на јавното наддавање за застапување или менувачко работење:

 • пополнета Пријава за учество на јавно наддавање (Образец број 1),
 • Банкарската гаранција е за сериозност односно за учество на електронското јавно наддавање,
 • Потврда за регистрирана дејност на правното лице подносител на пријавата,
 • Тековна состојба од подносителот на пријавата,
 • Изјава со која се обврзува дека ако биде избран за најповолен понудувач, во рок од пет 5 дена од приемот на известувањето за избор ќе пристапи кон склучување Договор за закуп,
 • Изјава – Образец бр. 2,
 • Одобрение за вршење работи за застапување во царински постапки,
 • Прифатени општи гаранции за транзитна постапка,
 • Потврда или Изјава за работно време,

 

 1. Б. Основна дејност осигурување на лица и возила Прва објава

Р. бр.

Граничен премин

Објект број

Површина (м2)

Вид градба

Имотен лист (ИЛ),
Катастарска општина (КО),
Катастарска парцела (КП)

Почетна висина на месечна
закупнина во денари без ДДВ
(05% од Проценета вредност)

Банкарска гаранција за
сериозност(2% од Проценетата
вредност)

Минимален износ на банкарска
гаранција за обврски од договор

Ден и час на
јавното наддавање

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Табановце

31

8,00

Објект од траен карактер

КО Табановце, КП 5185, ИЛ 17477

3.035,00

12.141,00

100.000,00

31.07.2017 10.30 ЧАС

Задолжителни документи за учество на јавното наддавање за застапување или менувачко работење:

 • пополнета Пријава за учество на јавно наддавање (Образец број 1),
 • Банкарската гаранција е за сериозност односно за учество на електронското јавно наддавање,
 • Потврда за регистрирана дејност на правното лице подносител на пријавата,
 • Тековна состојба од подносителот на пријавата,
 • Изјава со која се обврзува дека ако биде избран за најповолен понудувач, во рок од пет 5 дена од приемот на известувањето за избор ќе пристапи кон склучување Договор за закуп,
 • Изјава – Образец бр. 2,
 • Дозвола за вршење работи на осигурување во рамки на класа на осигурување од одговорност од употреба на моторни возила, за АД за осигурување.

 

 1. В. Основни дејности царинско застапување или осигурување на лица и возила или менувачко работење Прва објава

Р. бр.

Граничен премин

Објект број

Површина (м2)

Вид градба

Имотен лист (ИЛ),
Катастарска општина (КО),
Катастарска парцела (КП)

Почетна висина на месечна
закупнина во денари без ДДВ
(05% од Проценета вредност)

Банкарска гаранција за
сериозност(2% од Проценетата
вредност)

Минимален износ на банкарска
гаранција за обврски од договор

Ден и час на
јавното наддавање

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Блаце

10

27,00

Објект од траен карактер

КО Блаце Кале, КП 2773/1, ИЛ 386

11.185,00

44.741,00

110.000,00

31.07.2017 11.00 ЧАС

2

Богородица

47

12,00

Објект од траен карактер

КО Богородица, КП 2848, ИЛ 1086

5.127,00

20.508,00

100.000,00

31.07.2017 11.30 ЧАС

3

Богородица

50

263,00

Објект од траен карактер

КО Богородица, КП 2848, ИЛ 1086

115.271,00

461.085,00

576.355,00

31.07.2017 12.00 ЧАС

4

Стење

66

20,00

Објект од траен карактер

КО Стење, КП 1193/2, ИЛ 565

6.335,00

25.338,00

40.000,00

31.07.2017 12.30 ЧАС

5

Стење

67

20,00

Објект од траен карактер

КО Стење, КП 1193/2, ИЛ 565

6.334,00

25.337,00

40.000,00

31.07.2017 13.00 ЧАС

6

Меџитлија

68

23,00

Објект од траен карактер

КО Лажец, КП 384/3, ИЛ 438

10.136,00

40.546,00

80.000,00

31.07.2017 13.30 ЧАС

7

Блато

75

16,00

Објект од траен карактер

КО Баниште, КП 640/1, ИЛ 122

6.897,00

27.586,00

40.000,00

31.07.2017 14.00 ЧАС

8

Блато

76

16,00

Објект од траен карактер

КО Баниште, КП 640/1, ИЛ 122

6.897,00

27.586,00

40.000,00

31.07.2017 14.30 ЧАС

9

Блато

77

29,00

Објект од траен карактер

КО Баниште, КП 640/1, ИЛ 122

8.026,00

32.104,00

40.000,00

31.07.2017 15.00 ЧАС

10

Блаце

88

25,34

Објект од траен карактер

КО Блаце Кале, КП 3423, ИЛ 377

10.686,00

42.743,00

110.000,00

31.07.2017 15.30 ЧАС

11

Блаце

90

25,34

Објект од траен карактер

КО Блаце Кале, КП 3423, ИЛ 377

10.686,00

42.743,00

110.000,00

31.07.2017 16.00 ЧАС

12

Блаце

91

25,34

Објект од траен карактер

КО Блаце Кале, КП 3423, ИЛ 377

10.686,00

42.743,00

110.000,00

31.07.2017 16.30 ЧАС

Задолжителни документи за учество на јавното наддавање за застапување или менувачко работење:

 • пополнета Пријава за учество на јавно наддавање (Образец број 1),
 • Банкарската гаранција е за сериозност односно за учество на електронското јавно наддавање,
 • Потврда за регистрирана дејност на правното лице подносител на пријавата,
 • Тековна состојба од подносителот на пријавата,
 • Изјава со која се обврзува дека ако биде избран за најповолен понудувач, во рок од пет 5 дена од приемот на известувањето за избор ќе пристапи кон склучување Договор за закуп,
 • Изјава – Образец бр. 2,
 • Одобрение за вршење работи за застапување во царински постапки,
 • Прифатени општи гаранции за транзитна постапка,
 • Потврда или Изјава за работно време,
 • Дозвола за вршење работи на осигурување во рамки на класа на осигурување од одговорност од употреба на моторни возила, за АД за осигурување,
 • Одобрение за вршење менувачко работење за основна дејност менувачко работење, или Изјава дека во објектот за кој поднесува пријава за учество во јавно наддавање ќе започне со вршење на основна дејност менувачко работење, веднаш по добивање на Одобрението за вршење менувачко работење од Народна банка на РМ.

 

 1. Објекти од времен карактер:2.А. Основна дејност царинско застапување Прва објава

Р. бр.

Граничен премин

Објект број

Површина (м2)

Вид градба

Имотен лист (ИЛ),
Катастарска општина (КО),
Катастарска парцела (КП)

Почетна висина на месечна
закупнина во денари без ДДВ
(05% од Проценета вредност)

Банкарска гаранција за
сериозност(2% од Проценетата
вредност)

Минимален износ на банкарска
гаранција за обврски од договор

Ден и час на
јавното наддавање

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Табановце

12а

18,00

Времен објект

Поставени на градежно земјиште: КО Табановце, КП 939, ИЛ 1290

4.115,00

16.460,00

100.000,00

31.07.2017 17.00ЧАС

2

Табановце

22

10,83

Времен објект

Поставени на градежно земјиште: КО Табановце КП 939, ИЛ 1290

4.115,00

16.460,00

100.000,00

31.07.2017 17.30ЧАС

3

Ново Село

84

7,54

Времен објект

Поставени на градежно земјиште: КО Ново Коњарево – Бадолен – вон град, КП 3535, ИЛ 847

4.092,00

16.369,00

60.000,00

31.07.2017 18.00ЧАС

4

Деве Баир

92

67,00

времен објект

Поставени на градежно земјиште: КО Узем, КП 2314, ИЛ 216

4.109,00

16.434,00

60.000,00

01.08.2017 08.00ЧАС

Задолжителни документи за учество на јавното наддавање за застапување или менувачко работење:

 • пополнета Пријава за учество на јавно наддавање (Образец број 1),
 • Банкарската гаранција е за сериозност односно за учество на електронското јавно наддавање,
 • Потврда за регистрирана дејност на правното лице подносител на пријавата,
 • Тековна состојба од подносителот на пријавата,
 • Изјава со која се обврзува дека ако биде избран за најповолен понудувач, во рок од пет 5 дена од приемот на известувањето за избор ќе пристапи кон склучување Договор за закуп,
 • Изјава – Образец бр. 2,
 • Одобрение за вршење работи за застапување во царински постапки,
 • Прифатени општи гаранции за транзитна постапка,
 • Потврда или Изјава за работно време.

 

 1. Објекти од времен карактер:2.Б. Основна дејност царинско застапување или менувачко работење Прва објава

Р. бр.

Граничен премин

Објект број

Површина (м2)

Вид градба

Имотен лист (ИЛ),
Катастарска општина (КО),
Катастарска парцела (КП)

Почетна висина на месечна
закупнина во денари без ДДВ
(05% од Проценета вредност)

Банкарска гаранција за
сериозност(2% од Проценетата
вредност)

Минимален износ на банкарска
гаранција за обврски од договор

Ден и час на
јавното наддавање

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Табановце

21

11,16

Времен објект

Поставени на градежно земјиште: КО Табановце, КП 939, ИЛ 1290

4.118,00

16.471,00

100.000,00

01.08.2017 08.30ЧАС

 

Задолжителни документи за учество на јавното наддавање за застапување или менувачко работење:

 • пополнета Пријава за учество на јавно наддавање (Образец број 1),
 • Банкарската гаранција е за сериозност односно за учество на електронското јавно наддавање,
 • Потврда за регистрирана дејност на правното лице подносител на пријавата,
 • Тековна состојба од подносителот на пријавата,
 • Изјава со која се обврзува дека ако биде избран за најповолен понудувач, во рок од пет 5 дена од приемот на известувањето за избор ќе пристапи кон склучување Договор за закуп,
 • Изјава – Образец бр. 2,
 • Одобрение за вршење работи за застапување во царински постапки,
 • Прифатени општи гаранции за транзитна постапка,
 • Потврда или Изјава за работно време,
 • Одобрение за вршење менувачко работење за основна дејност менувачко работење, или Изјава дека во објектот за кој поднесува пријава за учество во јавно наддавање ќе започне со вршење на основна дејност менувачко работење, веднаш по добивање на Одобрението за вршење менувачко работење од Народна банка на РМ. 
 1. Интегрален текст на Огласот за јавното наддавање, Пријавата (Образец број 1) и Изјавата (Образец број 2) за учество на јавното наддавање, може да се превземат од веб страната на Царинска Управа http://www.customs.gov.mk.
 2. Пријавувањето за учество на јавното наддавање се врши електронски на следната интернет адреса http://e-aukcii.finance.gov.mk преку електронскиот систем за јавно наддавање на Министерството за финансии.
 • Пополнета пријава за учество во јавното наддавање заедно со задолжителната документација, треба да бидат скенирани во еден pdf документ и истиот се прикачува при пријавувањето и тоа во делот „Изјава”
 • Банкарската гаранција се скенира во pdf документ и се прикачува при пријавувањето и тоа во делот „Банкарска гаранција”.
 1. Пријавата за учество на јавното наддавање заедно со задолжителната документација, покрај електронски се поднесува и по пошта на адреса на Царинска Управа или директно во просториите на архивата на Царинска Управа ул.„Лазар Личеноски” бр. 13 1000 Скопје, во затворен плик на кој е наведен бројот на огласот и е назначено - за Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија –.
 2. Еден затворен плик е за една комплетна пријава за една дејност и за еден објект. Во секој затворен плик има два внатрешни затворени пликови – еден со пријава за учество на јавното наддавање и банкарска гаранција за сериозност на понудата (точка 9.1. од овој оглас) кои се доставуваат во оригинал, а вториот затворен плик е за задолжителната документација предвидена во точка 9.2. и 9.3. од овој оглас.
 3. Рокот за доставување пријава за учество на јавното наддавање со задолжителната документација е најдоцна до 25.07.2017 година.

Јавното наддавање за секој објект одделно ќе се одржи електронски на следната интернет адреса http://e-aukcii.finance.gov.mk

Јавното наддавање ќе започне во терминот наведен во колона 10 од табелите од точки 1 и 2 на овој оглас, за секој објект поединечно. 

 1. Почетната цена за наддавање за објект, е наведена во колона 7 во табелите од точки 1 и 2 на овој оглас. Цената на закупнината е изразена во денари без ДДВ и е противвредност од евра, утврдена согласно Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост „Сл. весник на РМ” бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) и Закон за процена („Сл. весник на РМ” бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15, 30/16).
 2. Задолжителна документација за учество на јавното наддавање е:
   9.1
  • пополнета Пријава за учество на јавно наддавање (Образец број 1), се доставува со потпис од одговорното лице и печат од правното лице;
  • Банкарската гаранција е за сериозност односно за учество на електронското јавно наддавање. Се доставува издадена од банка во РМ, со рок на важност најмалку 60 дена сметајќи од денот предвиден како краен рок за поднесување на пријавите. Износот на банкарската гаранција е наведен во колона 8 од табелите од точки 1 и 2 на овој оглас за секој објект поединечно;
  • 9.2
  • Потврда за регистрирана дејност на правното лице подносител на пријавата, издадена од Централен регистар на РМ, поднесена во оригинал или во копија не постара од шест (6)месеци заверена со потпис и печат од одговорното лице со назнака „верно на оригиналот”;
  • Тековна состојба од подносителот на пријавата издадена од Централен регистар на РМ, со датум на издавање не постар од шест (6) месеци, поднесена во оригинал или во копија не постара од шест (6)месеци заверена со потпис и печат од одговорното лице со назнака „верно на оригиналот”;
  • Изјава со која се обврзува дека ако биде избран за најповолен понудувач, во рок од пет 5 дена од приемот на известувањето за избор ќе пристапи кон склучување Договор за закуп, поднесена во оригинал или во копија не постара од шест (6)месеци заверена со потпис и печат од одговорното лице со назнака „верно на оригиналот”;
  • Изјава – Образец бр. 2 со која подносителот на пријавата изјавува дека ги прифаќа и е запознаен со условите од Упатството и Огласот за јавно наддавање, во оригинал или во копија не постара од шест (6) месеци заверена со потпис и печат од одговорното лице со назнака „верно на оригиналот”
  • 9.3
  • за основна дејност царинско застапување предвидена да се обавува во објектите од табели 1А, 1В, 2А и 2Б - Одобрение за вршење работи за застапување во царински постапки, издадено од Царинска управа, во оригинал или во копија не постара од шест (6)месеци заверена со потпис и печат од одговорното лице со назнака „верно на оригиналот”;
  • за основна дејност царинско застапување предвидена да се обавува во објектите од табели 1А, 1В, 2А и 2Б - прифатени општи гаранции за транзитна постапка издадени од банка во РМ, во оригинал или во копија не постара од шест (6)месеци заверена со потпис и печат од одговорното лице со назнака „верно на оригиналот”, во вкупна висина од:
   1. 5 милиони денари – за обавување на дејноста царинско застапување во објекти на граничен премин Блаце, Табановце, Деве Баир, Богородица;
   2. 2 милиони денари - за обавување на дејноста царинско застапување во објекти на граничен премин Ново Село, Стење, Меџитлија, Блато;
  • за основна дејност царинско застапување предвидена да се обавува во објектите од табели 1А, 1В, 2А и 2Б - Потврда за работно време издадена од Централен регистар на РМ, во оригинал или во копија не постара од шест (6) месеци заверена со потпис и печат од одговорното лице со назнака „верно на оригиналот”, и тоа:
   1. работно време од 12 часа – за објекти на граничен премин Блаце, Табановце, Деве Баир, Богородица, Ново Село, Меџитлија;
   2. работно време од 8 часа – за објекти на граничен премин Блато, Стење,
  • за основна дејност осигурување на лица и возила предвидена да се обавува во објектите од табели 1Б и 1В - Дозвола за вршење работи на осигурување во рамки на класа на осигурување од одговорност од употреба на моторни возила за обавување основна дејност осигурување на лица и возила издадена од Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Акционерско Друштво за осигурување, во оригинал или копија не постара од шест (6)месеци заверена со потпис и печат од одговорното лице со назнака „верно на оригиналот”;
  • за основна дејност менувачко работење предвидена да се обавува во објектите од табели 1В и 2Б - Одобрение за вршење менувачко работење издадено од Народна банка на РМ, во оригинал или копија не постара од шест (6) месеци, заверено со потпис и печат од одговорното лице со назнака „верно на оригиналот”, или Изјава дека во објектот за кој поднесува пријава за учество во јавно наддавање ќе започне со вршење на основна дејност менувачко работење, веднаш по добивање на Одобрението за вршење менувачко работење од Народна банка на РМ.
 1. Постапката за избор на најповолен понудувач ја спроведува Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Царинска управа на Република Македонија, формирана со решение од директорот на Царинската управа.
 2. Комисијата нема да даде корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, за понудувач кој:
  • поднел пријава за која Комисијата ќе утврди дека е некомплетна – непополнета, без соодветната задолжителна докуметација од точка 9 од овој оглас или без сите податоци и докази предвидени во овој оглас,
  • се пријавува за дејност и за објект на еден граничен премин за која веќе има важечки договор за закуп за иста дејност и друг објект на истиот граничен премин,
  • се пријавува за ист објект за кој во завршена постапка за јавно наддавање во тек на една година претходно, бил избран за најповолен понудувач, но во предвидените рокови не го склучил договорот за закуп, не го солемнизирал и не направил записничко примопредавање,
  • има неплатени долгови кон ЦУ.
   Во постапката од оглас кој е во тек, еден подносител на пријава веќе е најповолен понудувач на еден граничен премин за еден објект и една дејност и треба да склучи договор за закуп со ЦУ. Доколку по тоа, учествува во јавно наддавање за друг објект за кој поднел пријава за истиот граничен премин и дејност, сите постапки во огласот кој е во тек за граничниот премин и дејноста за кои поднел пријави, ќе се прогласат за неважечки. Подносителот на пријава нема да има право да учествува на наредниот оглас за давање во закуп на објектите на истиот граничен премин за истата дејност,
 3. Јавното наддавање е електронско и ќе се одвива на следниот начин:
  • Подносителите на пријави е потребно да се пријават на огласот објавен на страната на Министерството за финансии, да ги испратат личните податоци и документи потребни за регистрација во системот, како и точна e-mail адреса со која се регистрирале во системот http://e-aukcii.finance.gov.mk, за да може Комисијата да го одобри нивното учество во јавното наддавање;
  • На подносителите на пријави кои се комплетни и навремени согласно овој оглас, Комисијата преку e-mail, во рок од три дена од денот на доставувањето на пријавите им доставува корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои доставиле некомплетна – непополнета, без соодветната задолжителна докуметација од точка 9 од овој оглас или без сите податоци и докази предвидени во овој оглас, им доставува известување (по електронски пат) со образложение дека нема да учествуваат на јавното наддавање;
  • Подносителите на пријави кои од Комисијата ќе добијат корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, на денот на спроведување на јавното наддавање се регистрираат на интернет страницата http://e-aukcii.finance.gov.mk со корисничкото име и шифрата за учество на јавното наддавање, по што имаат право на учество на јавното наддавање;
  • Електронското јавно наддавање ќе се одржи доколку на огласот се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите од огласот и ја прифати почетната цена;
  • Во првите пет минути од јавното наддавање учесниците можат да ја прифатат односно зголемуваат почетната цена на закупнината;
  • Јавното наддадавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда;
  • Доколку во првите пет минути од јавното наддавање не е прифатена понудата, односно не е дадена повисока понуда од учесникот на јавното наддавање, почетната цена на закупнината се намалува за 2% по што учесниците на јавното наддавање повторно ќе имаат можност да ја прифатат, односно зголемуваат, без притоа да се ограничува минималниот чекор на зголемување. Доколку во истекот на последните две минути од вторите пет минути од јавното наддавање од страна на учесниците е прифатена понудата, односно дадена е повисока понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема дадено нова понуда. Доколку во времетраење од пет минути повторно нема понуда, почетната цена на закупнината повторно се намалува за 2% од проценета вредност;
  • За јавното наддавање за соодветен објект кое е во прва објава, соодветно се применуваат одредбите од Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост.
  • За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена или кој ја прифатил почетната цена, која претставува највисока цена за закупнина за конкретниот објект.
  • Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува Записник за спроведеното јавно наддавање од електронскиот систем кој се доставува до сите учесници на јавното наддавање, изготвува Извештај за текот на јавното наддавање, и доставува предлог одлука до директорот на ЦУ за избор на најповолен понудувач.
  • Учесниците на јавното наддавање имаат право на приговор само по однос на постапката на јавното наддавање, во рок од три (3) дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение, во рок од пет (5) дена од приемот на приговорот.
  • Против решението од Комисијата може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
  • За постапките за јавно наддавање за објект за кои има приговор или жалба против решението од Комисијата, Одлука за избор на најповолен понудувач во постапка со електронско јавно наддавање ќе се изготви по завршувањето на постапката која ќе се води по приговорот односно жалбата.
 4. Во оваа постапка за давање во закуп на објектите на граничните премини, од страна на сите учесници задолжително се почитува следното:
  • Банкарската гаранција за сериозност се враќа на подносителот на пријава во целост во рок од петнаесет (15) дена сметајќи од денот предвиден како краен рок за поднесување на пријавите, а на подносителот на пријава кој е најповолен понудувач се враќа во целост по записничкото примопредавање на објектот;
  • Банкарската гаранција за сериозност се реализира доколку избраниот најповолен понудувач согласно Одлуката за избор, не го потпише договорот за закуп, не го солемнизира договорот за закуп, не направи записничко примопредавање на објектот или не достави банкарска гаранција за обврски од договорот согласно Известувањето за избор од ЦУ;
  • Доколку дојде до реализација на банкарската гаранција за сериозност доставена од најповолниот понудувач, истиот нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање во период од една (1) година за тој објект;
  • Објектите се издаваат во видена состојба;
  • За давање во закуп на објектите, меѓу Царинската управа и најповолниот понудувач се склучува договор за закуп кој се солемнизира кај нотар на трошок на закупецот;
  • Времетраење на договорот за закуп е 48 месеци;
  • Во рок од 10 дена од потпишувањето на договорот од двете страни закупецот е должен да обезбеди банкарска гаранција за обврски од договорот (колона 9 од овој оглас), на износ утврден од страна на Царинската управа, но не помал од пет (5) просечни месечни закупнини и пет (5) просечни режиски трошоци за соодветниот објект. Износот е гаранција за редовно подмирување на закупнина, режиски и други трошоци кои произлегуваат од договорот. Рок на важност на гаранцијата е пет (5) месеци повеќе од крајниот рок на договорот, со обврска за обновување по секое активирање од страна на Царинската управа;
  • Закупецот мора да започне со вршење на дејноста која ја пријавил во рок од 30 дена по потпишувањето на договорот од двете страни, освен во случај кога врши измени на објектот (преградување, поправки, преправки и други инвестициони работи) по претходно добиена писмена согласност од ЦУ;
  • Закупените и заедничките објекти, како и блиското опкружување, закупецот е должен да ги употребува како добар домаќин и според нивната намена;
  • Режиските трошоци за објектот – струја, ел.енергија, греење, вода, ПТТ, изнесување на сметот до определеното место за собирање, заедничките трошоци, се на товар на закупецот;
  • Закупецот соодветно на својата дејност - основна или дополнителна, ја презема одговорноста за применување на сите законски прописи, како и ПП заштитата и трошоците за набавка на пропишаната ПП опрема во објектот;
  • Закупецот е должен на Царинската управа да и достави адреса за доставување на писма, и секое доставување на писмо од страна на Царинската управа на таа адреса ќе се смета за полноважно ако е извршено по пошта со препорачана пратка;
  • Закупецот е должен да ги извести Царинската управа и нотарот кај кој е солемнизиран договорот за секоја промена на седиштето, адресата, статусни и слични промени, банкарските сметки, отворен стечај на закупецот и слично;
  • Во случај на стечај, ликвидација и други случаи на престанок на вршењето на дејноста од страна на закупецот, истиот е должен веднаш да ги извести Царинската управа и нотарот кај кој е солемнизиран договорот, а договорот за закуп престанува да важи;
  • Закупецот не смее закупениот објект целосно или во делови да му го даде во закуп на друг (подзакуп), или според некој друг основ да го даде на употреба;
  • Закупецот не смее без писмена согласност од Царинската управа да врши измени на објектот (преградување, поправки, преправки и други инвестициони работи);
  • Закупецот е должен да ги надомести трошоците за штетите на објектот настанати по негова вина или поради небрежност;
  • Закупецот е согласен врз основа на договорот за закуп кој се заверува кај нотар, непосредно да се спроведе присилно извршување врз имотот на должникот заради наплата на доспеана, а неплатена закупнина и други трошоци и надоместоци определени со договорот, како и присилно иселување доколку договорот биде откажан, раскинат или престанал да важи на друг начин;
  • По престанокот на закупот по било кој основ закупецот е должен да и го врати на Царинската управа објектот, записнички, во исправна состојба а во согласност со отказниот рок;
  • Царинската управа може еднострано да го раскине договорот за закуп доколку:
   1. во предвидениот рок закупецот не започне да ја врши или не ја врши дејноста за која се пријавил на наддавањето
   2. закупецот не се придржува кон договорот за закуп,
   3. закупецот не ги плаќа во рок закупнината и режиските трошоци,
   4. закупениот објект закупецот го издава на подзакуп,
   5. закупецот престане да ги исполнува условите од овој оглас врз основа на кои е склучен договорот за закуп,
   6. објектот е потребен за обезбедување услови за непречено функционирање на државните органи на граничниот премин,
 5. Контакт лица за информации:
  • Златко Кочоски, 02-3171-770 Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. за граничниот премин Блаце ;
  • Ацо Божиновски, 070 360-493 Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. за гранични премини Табановце и Деве Баир;
  • Перо Дејкоски, 070 357 931 Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. за гранични премините премини Стење, Меџитлија и Блато;
  • Валентина Чучанова 070 572-535 Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. за граничните премини Ново Село и Богородица.