Ги информираме пријавените кандидати за полагање на стручен испит за лиценциран застапник дека полагањето на стручниот испит за лиценциран застапник втор дел (Студија на случај) ќе се одржи на 09.01.2018 година во 11.00 часот во просториите на Правен факултет Јустинијан Први Скопје на булевар Гоце Делчев бр.9б Скопје.

 

ВРЕМЕ НА ПОЛАГАЊЕ

ЛОКАЦИЈАКАНДИДАТ

09.01.2018 11:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Давчевски Мартин

09.01.2018 11:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Коцев Доне

09.01.2018 11:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Наневски Борис

09.01.2018 11:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Поповски Мартин

09.01.2018 11:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Ангеловски Мартин

09.01.2018 11:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Божиновски Михајло

09.01.2018 11:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Темелков Александар

Доколку има какви било измени, дополнително ќе бидете информирани.