Овој твининг проект,што започна да се применува од јануари 2020 година има специфична цел, насочена кон усогласување на даночното и царинското законодавство, во согласност со релевантното законодавство на ЕУ и најдобрите практики.  Целта е да се подобри економската анализа и предвидување на приходите заедно со моделирање и зајакнување на оперативните и административните капацитети на клучните институции во системот.

Покрај тоа, проектот е насочен кон поедноставување на даночните и царинските процедури, вклучително и декларацијата и плаќањето со намалување на административните процедури и трошоците што ќе резултираат во подобрување на квалитетот на даночните и царинските услуги што им се нуди на граѓаните.

Главната цел на проектот е директно поврзана со имплементацијата на Стратегијата за реформа на даночниот систем. Во рамки на проектот се релизирани низа на работилници и активности. Сите активности се наведени во билтенот во прилог:

Twinning Newsletter