Царинската испостава информира дека донесена е одлука за промена на работното време во царинска испостава Кавадарци во царинарница Гевгелија која ќе се применува во временскиот период од 09.09.2020 година до 09.10.2020 година, и тоа:

-      од понеделник до петок од 08,30 до 16,30 часот за царински постапки за увоз и извоз и од 18,00 до 24,00 часот за царински постапки за извоз,

-      сабота и  недела од 19,00 до 24,00 часот за царински постапки за извоз.

Одлуката за промена на работно време е од времен карактер и истата се донесува за откуп на свежо трпезно и винско грозје во регионот на Кавадарци,бидејќи извозните постапки се спроведуваат во попладневните часови, со што ќе се овозможи намалување на времето на чекање и побрзо и поефикасно спроведување на царинските постапки и олеснување при спроведување на царинските постапки за царинските застапници.