Комисијата за спроведување и полагање на стручен испит за лиценциран застапник ги разгледа вашите Барања за полагање на стручен испит за лиценциран застапник, при што констатира дека подолу наведените кандидати ги исполнуваат условите за полагање на стручен испит, предвидени во член 13 став 1 од Законот за вршење работи за застапување во царински постапки.

Списокот на кандидати кои ги исполнуваат условите и кои ќе го полагаат стручниот испит на ден 15.10.2020 година 

р.б Презиме и имеМесто на раѓањеВреме на полагањелокација
1.АРЛИНД ИСМАИЛИСтруга10:50Просторија1
2.БОРИС МИХАЈЛОВТетово10:50Просторија1
3.ВЕСНА ЃОРГИЕВСКАК.Паланка10:50Просторија1
4.ДАМЈАН СОТИРОВСКИСкопје10:50Просторија1
5.ДАНИЕЛА СПАСОВСКАК.Паланка10:50Просторија1
6.ДАРКО ЈОРДАНОВСКИСкопје10:50Просторија1
7.ДИМИТАР МАТЕСКИГостивар10:50Просторија1
8.ЃОКО РИСТИЌБитола10:50Просторија1
9.ЕЛЕНА ЈАНЕВАСтрумица10:50Просторија1
10.ЕМИЛИЈА РИСТИЌБитола10:50Просторија1
11.ЗОРАН АНТЕВСКИСкопје10:50Просторија1
12.ИВАНА Л. МИЛОСОВСКИСкопје10:50Просторија1
13.ИВО ДАСКАЛОВСкопје10:50Просторија1
14.ЈУЛИЈАНА ЗДРАВКОВСКАКуманово10:50Просторија1
15.ЉУПКА ПЕХЧЕВСКАБерово10:50Просторија1
16.МАРИНА И. ЛАЗАРОВАСкопје13:10Просторија1
17.МАРЈАН ПАЈДАКОВГевгелија13:10Просторија1
18,МАРТИН НИКОЛОВСКИСкопје13:10Просторија1
19,МЕРИ БОШКОВСКАКуманово13:10Просторија1
20,МИТКО ТРАЈАНОВСКИРесен13:10Просторија1
21,НАТАЛИЈА ЈОШЕВАКавадарци13:10Просторија1
22,НАТАЛИЈА РЕНДЕВСКАБитола13:10Просторија1
23,НИНА ДИМИТРИЈЕВИЌКуманово13:10Просторија1
24,САШЕ ЕНДЕКОВСКИБитола13:10Просторија1
25,СВЕТЛАНА МИТРОВСКАСкопје13:10Просторија1
26,СОЊА РИСТЕВСКАОхрид13:10Просторија1
27,СТЕФАН БОШКОВСКИКуманово13:10Просторија1
28,СТЕФАН ДИМОСКИСкопје13:10Просторија1
29,СТЕФАНИ ЃОРГИЕВСКАК.Паланка13:10Просторија1
30,ФРОСИНА ЈАКИМОВСКАСкопје13:10Просторија1

Кандидатите се поделени во две групи заради превенција од ширење на болеста COVID19.

Кандидатите од реден број 1 заклучно со реден број 15 од горе наведениот список  се распоредени во првата група. Полагањето ќе  започне во 10:50 часот и ќе трае се до 12:50 часот.

Кандидатите од реден број 16 заклучно со реден број 30 од горенаведениот список се распоредени во втората група. Полагањето ќе започне во 13:10 часот и ќе трае се до 15:10 часот.

Сите кандидати на денот на денот на полагањето на испитот, со себе да носат лична карта заради нивна идентификација. Испитот ќе се спроведува согласно Протоколот прифатен од страна на главниот координативен штаб и тоа:

Доколку некој од кандидатите, пред почеток на испитот, има респираторни симптоми (покачена телесна температура, кашлица, отежнато дишење) да не присуствува на испитот, а го задржуваат правото да полагаат во некоја следна сесија.

Сите учесници (членови на комисија, кандидати за полагање, технички лица за спроведување на испитот и претставник од АЕК задолжително да носат заштитна опрема на денот на испитот и тоа: (респираторна маска ФФП2 или повисок стандард, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал, бандана и слично) со која ќе биде покриен пределот на устата и носот од страна на сите учесници за цело времетраење на испитот.

Пожелно е кандидатите да бидат дојдени на договореното место (Правен факултет Скопје) 15-20 минути пред закажаниот термин, заради спроведување на формалностите.

Царинската управа го задржува правото на промена на предвидениот термин  за полагање на испитот за лиценциран застапник, во случај на настанување на непредвидени околности.

Решението за исполнети услови за полагање на стручен испит за лиценцирани застапници,  на секој кандидат,  ќе му биде врачено на денот на полагањето на испитот.