Оглас Бр Постапка Датум објава Отварање Предмет на набавка Одлука
01/2018 Електронска постапка со е-аукц 19.02.201827.02.2018 во 11:00 Кетеринг услуги
01/2018 Отворена постапка 09.02.201814.03.2018 во 11:00 Надворешнo одржување на хигиена на гранични премини и терминали