Оглас Бр Постапка Датум објава Отварање Предмет на набавка Одлука
07/2019 БПП со оглас 14.03.201925.03.2019 во 11:00 Користење на услуги за печатење, скенирање и фотокопирање со изнајмување на уреди и одржување на постоечките принтери, фотокопири и скенери во ЦУ
06/2019 БПП со оглас 14.03.201919.03.2019 во 09:00 Набавка на Кетеринг услуги
07/2019 Отворена постапка 13.03.201904.04.2019 во 11:00 Одржување на ваги
06/2019 Отворена постапка 08.03.201902.04.2019 во 11:00 Одржување на рампи
02/2019
измена - 1
Отворена постапка 04.03.201919.03.2019 во 10:00 Набавка на електронски колски ваги и демонтажа и монтажа на постоечка колска вага
04/2019 Отворена постапка 01.03.201925.03.2019 во 11:00 Потрошен материјал за лабораторија
05/2019 Отворена постапка 28.02.201909.04.2019 во 12:00 Услуги за унапредување на СОЦДАД
05/2019 БПП со оглас 27.02.201911.03.2019 во 10:00 Набавка на услуги за печатење на годишен извештај, брошури, визит карти и постери
03/2019 Отворена постапка 27.02.201920.03.2019 во 11:00 Одржување на агрегати и УПС уреди
02/2019 Отворена постапка 21.02.201913.03.2019 во 10:00 Набавка на електронски колски ваги и демонтажа и монтажа на постечка косла вага Направена е измена
01/2019 Отворена постапка 19.02.201911.03.2019 во 11:00 Надворешна поддршка на хардвер на ИКТ системи
04/2019 БПП со оглас 15.02.201925.02.2019 во 10:00 Набавка на средства за хигиена Одлука за избор
02/2019 БПП со оглас 15.02.201927.02.2019 во 11:00 Набавка на артикли за бифе
03/2019 БПП со оглас 15.02.201927.02.2019 во 11:00 Набавка на Услуги за фотографирање
01/2019 БПП со оглас 13.02.201922.02.2019 во 09:00 Набавка на кетеринг услуги Одлука за поништување