Ако во постапката на утврдување на царинската вредност е потребно да се изврши конверзија на странска во домашна валута, согласно член 43 од Царинскиот закон, странската валута се пресметува во домашна валута според средниот курс утврден од Народната банка на Република Северна Македонија (http://www.nbrm.mk).

Начинот на примена на средниот курс во постапката на утврдување на царинската вредност е пропишан во Правилникот за начинот на примена на средниот курс во постапка на утврдување на царинска вредност, објавен во Службен весник на РМ број 117/2009 (http://www.slvesnik.com.mk).

Курсна листа што се применува од 25.03.2020 година

КОДМАРТ 2020

EUR

61.5340

USD

56.8916

GBP

67.9311

CHF

57.9471

SEK

5.8327

NOK

5.3618

JPY

0.5184

DKK

8.2373

CAD

39.6014

AUD

35.5038