2018 година
Контролни марки 2018I кварталII кварталIII кварталIV кварталВКУПНО
10 цигари

2.050.000

 2.350.000

 

 

4.400.000

19 цигари

33.000.000

 27.350.000

 

 

60.350.000

20 цигари

23.150.000

 22.300.000

 

 

45.450.000

ВКУПНО58.200.00052.000.000  110.200.000

 

2017 година
Контролни марки 2017I кварталII кварталIII кварталIV кварталВКУПНО
10 цигари

1.100.000

2.900.000

 800.000

 1.450.000

6.250.000

19 цигари

40.450.000

43.400.000

 41.650.000

 41.900.000

167.400.000

20 цигари

13.950.000

25.000.000

 22.750.000

 17.950.000

79.650.000

ВКУПНО55.500.00071.300.00065.200.000 61.300.000 253.300.000

 

2016 година
Контролни марки 2016I кварталII кварталIII кварталIV кварталВКУПНО
10 цигари

1.250.000

1.650.000

1.450.000

1.450.000

5.800.000

19 цигари

40.050.000

49.750.000

48.700.000

47.350.000

185.850.000

20 цигари

12.400.000

24.200.000

21.500.000

12.950.000

71.050.000

ВКУПНО53.700.00075.600.00071.650.00061.750.000262.700.000

 

2015 година
Контролни марки 2015I кварталII кварталIII кварталIV кварталВКУПНО
10 цигари

1.300.000

1.200.000

1.300.000

900.000

4.700.000

19 цигари

58.550.000

52.350.000

37.600.000

47.150.000

195.350.000

20 цигари

9.950.000

13.500.000

19.000.000

20.750.000

63.200.000

ВКУПНО69.500.00067.050.00057.900.00068.800.000263.250.000