2019 година
МесецИзнос* (во милиони денари)
Јануари819,79
Февруари937,73
Март478,63
Април851,58
Мај 
Јуни 
Јули 
Август 
Септември 
Октомври 
Ноември 
Декември 
ВКУПНО3.087,73

 

2018 година
МесецИзнос* (во милиони денари)
Јануари733,35
Февруари825,46
Март1.134,85
Април878,77
Мај928,97
Јуни917,60
Јули649,55
Август1.373,75
Септември1.035,95
Октомври830,95
Ноември1.159,48
Декември865,56
ВКУПНО11.334,26